ZoZNAM PREDMETOV

V TEJTO ČASTI STRÁNKY SI MÔŽEME PREZRIEŤ ZOZNAM PREDMETOV KTORÉ VYUČUJEME.

ZOZNAM PREDMETOV

Industry 4.0

Industry 4.0

Úvod do tématiky Industry 4.0/Smart Industry & Internetu všetkého & Edge/fog/cloudových systémov – 1. ročník, 1. stupeň, študijný program Inteligentné systémy

IpaIOT

Inteligentný priestor a IoT

Práca s Inteligentnými (Smart) informačno-riadiacími systémy a IoT. Práca s riadiacími jednotkami Arduino, Raspberry, PI, PLC. Zdokonalenie študentov v aplikácii jazykov Python, C, C#.

ssahmi-1

Supervízne systémy a HMI (Human Machine Interface)

Analýza procesov a služieb v modernom a inteligentnom digitálnom svete. Práca so systémami SCADA/HMI, MES, CPS, MPI. Oboznámenie sa s témou moderných operátorov Operator 4.0, Health&HomeCare 4.0.

APIS-okoe3pvvwxpfibm2kphpmu4xgkev9kp3bfqitpm460

Architektúry priemyselných informačných systémov

Získanie znalostí z oblastí architektúr informačných a riadiacich systémov IRS, Industry 4.0, Factory of future. Interaktívne simolovanie a riadenie technologických procesov.

TP

Tímový projekt

Cieľom je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov v tímoch, preukázať schopnosť pracovať v tíme a riešiť spoločne úlohy vrátane úloh vedeckého charakteru.

ZCS

Základy cloudových systémov

Uvod do problematiky cloudových systémov, ich princípy fungovania základné vlastnosti, výhody a možnosti uplatnenia.

Aplikácie-databázových-systémov-olb9tgm03jfzo5wbjp90ctgts8w35hzybu1rcppqjc

Aplikácie databázových systémov

Študent získa poznatky z oblasti databázových systémov, ich vytvárania a pracovania s nimi ale aj možnosťami ich aplikácie a využitia.

IKFS-okoehj4icam441jsx6fcrunrpec1dgj3jsudp34uqg

Inteligentné kyber-fyzikálne systémy s podporou IoE

Študenti získajú prehľad o modeloch, metódach, architektúrach, platformách, scenároch IoT riešení, ktoré svojou výraznou inovatívnou mierou napomáhajú priemyslu rásť rýchlejšie, poskytovať lepšie dáta pre riadenie a rozhodovanie a ďalší vývoj.

HPoIS

Hlavné poznatky programu Inteligentné Systémy

Absolvovaním preukáže študent schopnosť analyticky a tvorivo myslieť, rozvíjať a riešiť problémy a úlohy v danej odbornej oblasti, najmä s pomocou nadobudnutých poznatkov z absolvovaných predmetov a s použitím odbornej literatúry.

FS-ombtuqy1ofdmkbqtgslivbpf9w9us6jlfmtcnuxt3s

Fuzzy systémy

Nadobudnutie poznatkov z oblastí využitia prostriedkov založených na teórii fuzzy množín v oblasti tvorby modelov dynamických systémov, riadenia a optimalizácie parametrov fuzzy systémov ako aj ich využitia v systémoch na podporu rozhodovania.

Loga-predmety-HVI-ombt83zz32e0yemknibzbjcs8tumelobbl7dkyi4yg

Hybridná výpočtová inteligencia

Úvod do problematiky hybridných prostriedkov výpočtovej inteligencie (HVI), umelých neurónových sietí a genetických algoritmov pre potreby modelovania a riadenia. Popis inteligentných štruktúr riadenia, metód adaptácie a optimalizácie parametrov HVI.

ISAR

Inteligentné systémy a robotika​

Úvod a prehľad oblasti mobilnej robotiky a jej popis s inteligentými riadiacimi a rozhovovacími systémami v kontexte IoT. Základné prostriedky UI potreby riadenia a rozhodovania robota. Prehľad všadeprítomnej robotiky, senzoriky robotov, komunikácie.