DISSERTATION WORKS

OVERVIEW OF OUR PUBLICATIONS AND DISSERTATION WORK OF OUR PHD STUDENTS

OVERVIEW OF WORKS

FULL-TIME STUDY

Ing. Erik Kajáti

Edge-enabled Approach for Intelligent Human-System Interoperability - 4th year

Ing. Dominika Čupková

Designing Intelligent Systems to Refine Human Well-being - 2th year

Ing. Ladislav Pomšár

Deep learning Methods for Vision and Healthcare - 1st year, in cooperation with Siemens Heaktheneers sro 1th year

SOLVED WITH A TRANSFER TO ANOTHER TRAINER

 • Ing. Norbert Ferenčík – Interactions in intelligent rehabilitation space, change trainer to doc. Bundzela since 2018 – 4th year
 • Ing. Miroslav Jaščur – Collective intelligence in intelligent cybernetic systems, change trainer to doc. Bundzela since 2018 – 3th year

Supervisor: prof. Ing. Iveta Zolotova, CSc.

Defended

 1. Ing. Jozef Mocnej  – Quality-enabled Decentralized IoT Architecture for Efficient Resources Utilisation – 2019
 2. Ing. Martin Miškuf, PhD. – Edge-enabled Framework for Monitoring Quality of HealthCare / Edge-enabled framework pre monitorovanie kvality zdravotnej starostlivosti – 2018
 3. Ing. Tomáš Lojka, PhD. – Servisne orientovaná architektúra pre zber dát & vzdialené riadenie – smart IIoT brána / Service oriented architecture for data acquisition & remote control – smart IIoT gateway – 2017
 4. Ing. Peter Michalik, PhD. – Návrh metodiky pre podporu vhodných riešení dátovej analýzy / Design of Methodology to Support Decison Making in the field of Data Analysis – 2016
 5. Ing. Roman Mihaľ, PhD. – Manažment incidentov ako podpora rozhodovania a riadenia v systémoch SCADA/HMI / Incident Management as Decision and Control Support in SCADA/HMI Systems – 2015
 6. Ing. Ján Štofa, PhD. – Procesné modelovanie a jeho vplyv na stratégiu riadenia podniku so zreteľom na aspekt bezpečnosti vo vzájomnej interakcii so sociálnym webom / Process Modeling and its Impact on Business Management Strategy in Terms of Security, 2015
 7. Ing. Peter Kubičko, PhD. – Referenčný rámec pre rozvoj inovácií a jeho integrácia do podnikovej architektúry / The Reference Framework for Innovation Development and its Integration into Enterprise Architecture – externe – 2015
 8. Ing. Rastislav Hošák, PhD. – Príspevok k návrhu informačno-riadiacich systémov strednej úrovne riadenia s využitím procesného modelu / Contribution to design of information-control systems of middle control level by using proces modelling – 2012
 9. Ing. Miloš Pavlík, PhD. – Bezpečnosť SCADA systémov postavených na báze virtualizačných technológií / Security of SCADA systems based on virtualization technology – 2012    
 10. Ing. Marián Bakoš, PhD. – Príspevok k segmentácii obrazov použitím deformovateľných modelov a kombinovaných metód ich inicializácie / Contribution to the image segmentation using deformable models and composite methods of their initialization – 2012
 11. Ing. Peter Karch, PhD. – Moderné prístupy v segmentácií obrazov s dôrazom na Graph cut metódu / Modern approaches in image segmentation with emphasis on the Graph cut method- 2011
 12. Ing. Erna Demjén, PhD. – Segmentácia obrazov vláknitých objektov použitím modelov na báze minimalizácie energie / Segmentation of images of fibrous objects using models based on energy minimalization – 2009

OUR LATEST PUBLICATIONS

 • Cognitive Healthcare Platform – Case Study based on Quality-Enabled Decentralized IoT Architecture / Jozef Mocnej, Iveta Zolotová – 2020. In: QuoVadis Research @ FEI. – Košice (Slovakia) : Technical university of Košice2018 Roč. 3, č. 1 (2020), s. 41-48 [print]. – ISSN 2585-9587 Spôsob prístupu: http://quovadis.fei.tuke.sk/quovadis-v3-n1.pdf…
 • Smart and cognitive solutions for Operator 4.0: Laboratory H-CPPS case studies / Iveta Zolotová … [et al.] – 2020. In: Computers & Industrial Engineering = CAIE. – NewYork (Great Britain) : Pergamon Press Roč. 139 (2020), s. [1-15] [print]. – ISSN 0360-8352 Spôsob prístupu: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1CDd…
 • SmartIntelligent edge – education at the Deapartment of Cybernetics and Artifical Intelligence / Iveta Zolotová, Peter Papcun, Ján Vaščák – 2019. In: Atp journal : industrial automation and informatics: a professional monthly magazine on industrial automation, informatics and robotics – Bratislava (Slovakia) : HMH Roč. 26, č. 9 (2019), s. 48-49 [print]. – ISSN 1335-2237 Spôsob prístupu: https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/ATP%20Journal%209%202019.pdf#page=50…
 • SmartIntelligent Edge – Criteria for selecting evaluation of the parameters of the solution at he edge of the network / Erik Kajáti … [et al.] – 2019. In: Atp journal : industrial automation and informatics: a professional monthly magazine on industrial automation, informatics and robotics. – Bratislava (Slovakia) : HMH Roč. 26, č. 5 (2019), s. 64-65 [print]. – ISSN 1335-2237
 • SmartIntelligent Edge – Case studies / Peter Papcun … [et al.] – 2019. In: Atp journal : industrial automation and informatics: a professional monthly magazine on industrial automation, informatics and robotics. – Bratislava (Slovakia) : HMH Roč. 26, č. 8 (2019), s. 40-41 [print]. – ISSN 1335-2237
 • Cloud-enabled assisted living: The role of robot receptionist in the home environment / Dominika Čupková … [et al.] – 2019. In: SAMI 2019 : IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 129-133 [print, online]. – ISBN 978-1-7281-0249-8
 • Intelligent human-centric lighting for mental wellbeing improvement / Dominika Cupkova … [et al.] – 2019. In: Distributed Sensor Networks : international Journal. – Thousand Oaks (USA) : SAGE Publications Roč. 15, č. 9 (2019), s. 1-9 [online]. – ISSN 1550-1477
 • SmartIntelligent Edge –  hardware parameters of network edge devices / Peter Papcun, Erik Kajáti, Ján Vaščák – 2019. In: Atp journal : industrial automation and informatics: a professional monthly magazine on industrial automation, informatics and robotics- Bratislava (Slovensko) : HMH Roč. 26, č. 6 (2019), s. 40-41 [print]. – ISSN 1335-2237
 • SmartIntelligent edge – artificial intelligence in data analytics at the edge of the network / Dominika Čupková … [et al.] – 2019. In: Atp journal : industrial automation and informatics: a professional monthly magazine on industrial automation, informatics and robotics. – Bratislava (Slovakia) : HMH Roč. 26, č. 3 (2019), s. 54-55 [print]. – ISSN 1335-223
 • Using LSTM for Detection of Wrist Related Disorders / Miroslav Jaščur … [et al.] – 2019. In: SAMI 2019 : IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 165-171 [print]. – ISBN 978-1-7281-0249-8

Search publications in University library